Управління навчання державній мові

Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки проводить навчання за напрямом підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програми тематичних короткострокових семінарів:

«Ділова українська мова в публічному управлінні» передбачає навчання протягом 5 календарних днів. Завданням цього курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, удосконалення практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

«Документ як форма писемного публічного мовлення» (тривалість навчання – 3 календарні дні) спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про діловий документ і  діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління. Навчальна програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу  публічного управління та ін.).

«Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні» (тривалість навчання – 3 календарні дні) покликана на формування компетентного особистості ХХІ століття у сфері культури спілкування, здатного до вербальної комунікації на високому професійному рівні. Навчальна програма розрахована на поглиблене вивчення мистецтва усного ділового мовлення, а саме: ділової риторики, стилістичного використання мовних засобів у риториці, культури усного ділового мовлення,  мовленнєвого етикету державного службовця, публічного виступу.

Усі зазначені програми передбачають очну форму навчання.

Особам, які пройшли навчання з підвищення рівня володіння державною мовою та у разі успішного завершення будь-якого із запропонованих курсів видається сертифікат про підвищення рівня володіння державною мовою за відповідною навчальною програмою.

Мета вищезазначених тематичних короткострокових семінарів – підвищити рівень загальномовної підготовки, поглибити знання мовних норм у діловому спілкуванні: правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні; правильно оформлювати та грамотно створювати основні документи; аналізувати та реферувати тексти різних жанрів (зокрема офіційно-ділового стилю); готувати на основі опрацьованих текстів аналітичні огляди, довідки, висновки тощо; відповідно до виробничої потреби опрацьовувати тексти документів, які перебувають у службовому обігу; удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія); дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні; редагувати тексти ділових паперів; користуватися фаховими монографічними, навчальними й довідковими виданнями, різними видами словників; готуватися та брати участь у публічному виступі ділового змісту; дотримуватися норм етикету професійного спілкування; вміло використовувати всі засоби літературної мови незалежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення; складати різні ділові документи.

Професорсько-викладацький склад у процесі навчання наводить цікаві факти, здійснює кваліфікований виклад матеріалу із застосуванням мультимедійного забезпечення та роздаткового матеріалу. Творчий і неформальний стиль викладу спонукає аудиторію до активної праці, співучасті в навчальному процесі.

Верзун Вікторія Петрівна – начальник Управління навчання державній мові

Вакульчук Світлана Петрівна – викладач (автор низки наукових публікацій у фахових виданнях з питань методики викладання української мови, діалектології).

Климентова Олена Вадимівна – доктор філологічних наук, доцент (автор понад 60 наукових праць).

Шуть Валентина Яківна - кандидат філологічних наук, (наукові інтереси: сучасні соціолінгвістичні процеси; організація ділової комунікації; культура мовленнєвого спілкування державних службовців).

Гливінська Леся Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент (автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких – монографічне дослідження; статті в авторитетних фахових виданнях; навчальні посібники).

Приблуда Людмила Михайлівна – викладач (автор понад 20 наукових публікацій).

Інші висококваліфіковані викладачі, запрошені Українською школою урядування із закладів вищої освіти м. Києва, викладають програму навчально-тематичного семінарів за напрямом підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Close