Управління навчання іноземних мов

Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади в Центрі мовної підготовки здійснюється за програмою спеціалізованого навчального курсу «Іноземна мова в публічному адмініструванні».

Сучасні євроінтеграційні орієнтири України на розбудову демократичної, правової, соціальної держави, неможливо уявити без реформування та розвитку державної служби, що передбачає якісну професійну підготовку нових управлінських кадрів, які здатні оперувати не тільки сучасними технологіями управління, впроваджувати європейські стандарти публічного управління та адміністрування, а й володіти іноземною мовою як засобом комунікації, для набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності й успішного здійснення професійної діяльності.

Підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, євроінтеграційні прагнення України вимагають активізації роботи з підвищення іншомовної компетенції українських державних службовців, особливо представників центральних органів виконавчої влади.

Програма спеціалізованого навчального курсу націлена саме на виконання цієї задачі без відриву слухачів від виробництва і в оптимальні терміни, які забезпечать високу якість іншомовної підготовки.

Цільовою аудиторією програми є державні службовці, що обіймають посади державної служби категорій А, Б, В у центральних органах виконавчої влади

Мета програми полягає в тому, щоби навчити державних службовців навичкам спілкування в межах загальних проблем та проблем, пов’язаних з виконанням ними своїх службових обов’язків; набуття слухачами базових мовних компетенцій необхідних для ознайомлення з найкращими зразками світового досвіду у відповідній галузі; ознайомити з культурою, традиціями, державним устроєм, демократичними цінностями інших країн; навчити державних службовців краще формулювати та висловлювати свою думку

Навчання здійснюється у формі аудиторних занять, які відбуваються на території організації, де працюють слухачі. Організація, в якій проводяться заняття, виділяє відповідне приміщення і слухачі відвідують заняття у визначений за домовленістю між УШУ і керівництвом організації час. Одне заняття складається з двох навчальних годин (1,5 астрономічні години). Заняття в кожній групі проводяться три рази на тиждень. Можливе проведення двох занять на тиждень тривалістю три навчальних години кожне, за домовленістю і з дозволу керівництва організації. Кількість слухачів у групі не може перевищувати 15 осіб. Перед початком занять кандидати на навчання складають вступний тест з метою визначення рівня знань іноземної мови, за результатами якого приймається рішення про зарахування на навчання. Відвідування занять є обов’язковим.

Контроль результатів навчання здійснюється під час проведення заходів поточного контролю і підсумкового випробування наприкінці навчального року. Для того, щоб перейти на другий рік навчання, слухач повинен продемонструвати підвищення рівня своїх знань і успішно скласти підсумковий іспит.

За умови успішного закінчення другого року навчання, слухачі отримують документ про підвищення кваліфікації з іноземної мови встановленого зразка.

 

Керівник Центру мовної підготовки    Шульга Валерій Васильович

Close