Бібліографічне інформування

Список рекомендованої літератури для підвищення кваліфікації

 

Публічне управління та державна служба в Україні

1. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. – Київ: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с.

2. Єлектронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Київ : Москаленко О. М., 2017

3. Клименко І. В., Линьов К. О. Технології електронного урядування: навчальний посібник. – Київ: ДУС, 2006. – 225 с.

4. Нариси історії державної служби в Україні / [О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін.; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 536 с.

5. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / ред. кол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук, В. А. Дерець (відп. ред.). – Київ : Москаленко О. М., 2017. – 796 с.

6. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – 462 с.

7. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. - Київ, 2002. – 460 с.

8. Порядок денний директорату міністерства : практичний посібник / [М. Канавець (кер. авт. колективу), Ю. Лихач, Н. Протасова, А. Кукуля, І. Рощин, О. Бутенко, Ю. Федина, І. Семенець-Орлова; за заг. ред. К. Ващенка]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017. – 250 с.

9. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / А. С. Крупник, К. О. Линьов, Є. М. Нужний, Рудик О. М. – Київ: «ПРОСТІР», 2007. – 156 с.

10. Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2017. – 932 с.

11. Українська еліта та її роль у державотворенні : навч. посіб. / В. А. Гошовська, М. І. Пірен, К. Ф. Задоя, Г. А. Кернес ; за заг. ред. Д-Р політ. н., проф. В. А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2010. – 136 с.

12. Чайка Г. Л. Компетенції в управлінні : навчальний посібник / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. – 167 с.

 

Соціальні та психологічні аспекти ефективного управління на державній службі

13. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 28 с.

14. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту : оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

15. Жаворонкова Г. В. Управління конфліктами : навчальний посібник / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – Київ : Кондор, 2011. – 172 с.

16. Захарчин Г. М. Корпоративна культура : навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська. – Львів : Новий світ–2000, 2016. – 342 с.

17. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. – Київ: КНЕУ, 2006. – 338с.

18. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

19. Кубрак О. В. Єтика ділового та повсякденного спілкування : навчальний посібник з етикету для студентів / О. В. Кубрак. — 4-те вид., стер. — Суми : Університетська книга. — 2015. — 222 с.

20. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: МАУП, 2007. - 360 с.

21. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посібник / Г. І. Луцишин. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 200 с.

22. Мельник А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навч. посіб. / [А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська]; за ред. А. Ф. Мельника. – Київ : “Професіонал”, 2006. – 464 с.

23. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / П. П. Микитюк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

24. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 560 с.

25. Орбан-Лембрик Л. Є. Психологія управління : посібник / Л. Є. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 568 с

26. Орликовський М О. Самоменеджмент : практикум : навч. посіб. для студ. екон. вузів / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – Київ : Кондор, 2012. – 410 с.

27. Палеха Ю. І. Ділова етика : навчально-методичний посібник / Ю. І. Палеха. — 5-те вид. випр. і допов. — Київ : Європ. ун-т, 2004. — 309 с.

28. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2010. – 338 с.

29. Пірен М. І. Конфліктологія : підручник / М. І. Пірен. — Київ : МАУП, 2007. — 360 с.

30. Податковий менеджмент : підручник. – Львів : «Магнолія 2006», 2016. – 352 с.

31. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Школа вищого корпусу державної служби. — Київ : Костюк О. О., 2010. — 67 с.

32. Самокиш О. В. Креативний менеджмент : навчальний посібник / О.В.Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

33. Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посібник для студ. економ. вузів / Л. І. Скібіцька. – Київ : Кондор, 2009. – 528 с.

34. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464 с.

35. Хміль Ф.І., Основи менеджменту: підручник. – Київ: Академвидав, 2003. – 608 с.

36. Хміль Ф. І. Практикум з менеджменту організацій : навчальний посібник. / Ф. І. Хміль – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 333 с.

37. Ходаківський Є. І. Психологія управління : навчальний посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

38. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – Київ : Вікар, 2003. – 223 с.

39. Ярема Б.П. Податковий менеджмент: навчальний посібник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

 

Ділова українська мова

40. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих навчальних закладів / М. Г. Зубков. – 7-ме вид., виправлене. – Донецьк : Сердюк В. І., 2005. – 448 с.

41. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні: [навч. посіб.] / І.М. Плотницька; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-є вид., стер. – Київ : НАДУ, 2003. – 167 с.

42. Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за заг. ред. Д-Р техн. наук, проф., акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. – Харків : Торсінг, 2003. – 592 с.

43. Шевчук С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) / С. В. Шевчук . — Київ : Алерта, 2014. — 448 с.

 

Система оподаткування, податкова та митна політика в Україні

44. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл] / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 168 с.

45. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика : навч. посіб. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

46. Козак Ю. Г. Міжнародне оподаткування : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, С. А. Матвєєв, В. М. Сліп, Є. В. Локатарьова, Д. А. Верлан, М. С. Гаврилов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.

47. Податкова система : навчальний посібник / за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.

48. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Харків : Інжек, 2007. – 448 с.

49. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навчально-методичний посібник / Н. М. Ткаченко, Т. М. Горова, Н. О. Ільєнко; під заг. ред. Н. М. Ткаченко. – Київ : Алерта, 2004. – 554 с.

50. Ярошенко Ф. О. Історія оподаткування : навчальний посібник / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.

 

Завантажити список рекомендованої літератури

 

Список довідкової літератури

1. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів / Л. І. Нечволод. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2014. – 768 с.

2. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – Київ : Довіра, 2000. – 1018 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство)

3. Полякова Л. О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар / Л. О. Полякова. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2015. – 496 с.

4. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С. В. Шевчук. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 487 с.

5. Орфографічний словник української мови: близько 125 000 слів / уклад.: С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – вид. друге, випр. і допов. – Київ : Довіра, 1999. – 989 с. – (Словники України)

6. Дорошенко Т. С. Великий комплексний словник української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 768 с.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпень : Перун, 2003. – 1440 с.

8. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпень : Перун, 2003. – 896 с.

9. Олійник І. С. Російсько-український словник / І. С. Олійник, Д. І. Ганич. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : А. С. К., 1997. – 760 с.

10. Зубков М. Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник / М. Г. Зубков. – Харків : Веста ; Ранок, 2003. – 720 с.

11. Ярещенко А. П. Сучасний фразеологічний словник української мови / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітько, О. В. Козир. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 640 с.

12. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови: понад 23000 слів / С. І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 287 с.

13. Зубков М. Г. Українська мова: універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 3-тє вид., випр. і допов. – Харків : Школа, 2007. – 496 с.

14. Новий російсько-український словник-довідник: близько 65 000 слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. – Київ : Довіра, 1996. – 797 с.

15. Бурячок А. А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ / А. А. Бурячок. – Київ : Просвіта, 2001. – 168 с.

16. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові / Ю. Гнаткевич. – Київ : Просвіта, 2000. – 53 с.

17. Паночко М. Словник-довідник слів із літерою Ґ / М. Паночко. – Львів : Кальварія, 1999. – 45 с.

18. Волощак М. Неправильно – правильно: довідник з українського слововживання : за матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с.

19. Російсько-український та українсько-російський словник фінансової термінології / за загальною ред. проф. М. Ф. Афанасьєва, д-р. економ. наук Н. М. Вітренко, проф. А. П. Ярещенка. – Харьков : Прапор, 1997. – 400 с.

20. Головощук С. І. Русско-украинский словарик = Російсько-український словничок. – Харків : Прапор, 1997. – 239 с.

21. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини / укладачі П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. – Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 560 с.

22. Словник англійсько-український, українсько-англійський : посібник для загальноосвіт. шкіл та вищ. навч. закладів / за заг. ред. В. Т. Бусла. – Київ; Ірпень : Перун, 1997. – 464 с.

23. Ходаков В. Є. Навчальний термінологічний російсько-українсько-англійський словник. Комп’ютерні науки : навчальний посібник / В. Є. Ходаков, В. О. Костін. – 2-е вид., перероб. та допов. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 600 с.

24. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / уклали: Г. Райт та ін. – Київ : Основи, 1996. – 128 с.

25. Законотворча діяльність : словник термінів і понять / за ред. акад НАН України В. М. Литвина. – Київ : Парламентське вид-во, 2004. – 344 с.

26. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с. – (Серія «Бібліотека молодого державного службовця»)

27. Словник-довідник з питань управління проектами / за ред. д-р. техн. наук проф. С. Д. Бушуєва; Українська асоціація управління проектами. – Київ : Деловая Украина, 2001. – 640 с.

28. Шляхтун П. П. Парламентаризм : словник-довідник. – Київ : Парламентське вид-во, 2003. – 151 с.

29. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / ред. Г. Г. Германенко. – Київ : Довіра, 2003. – 623 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство)

30. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю.Оболенський. – Київ : КНЕУ, 2005. – 480 с.

31. Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення : словник-довідник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – 2-ге доповнене навчально-наукове видання. – Київ : Дакор, 2004. – 336 с.

32. Новий російсько-український політехнічний словник : 100 000 термінів і термінів-словосполучень / уклад. М. Зубков. – Харків : Гриф, 2005. – 952 с.

33. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник / І. Дубович. – Львів : Панорама, 2003. – 580 с.

34. Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с.

35. Даниленко В. М. Короткий історичний словник / В. М. Даниленко, С. А. Кокін, А. Г. Слюсаренко, О. В. Даниленко. – Запоріжжя : Прем’єр, 2001. – 320 с.

36. Коломойцев В. Э. Универсальный словарь экономических терминов : учебное пособие / В. Э. Коломойцев. – Киев : Молодь, 2002

37. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту : близько 3500 слів і словосполучень / уклад. О. І. Лесюк та ін. – Київ : Спалах, 1996. – 312 с.

38. Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. Л. К. Воронової]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 558 с.

39. Економічна енциклопедія : у трьох томах / редкол. С. В. Мочерний та ін. – Київ : Академія, 2000.

40. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін.; за заг. ред. О. П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

41. Словник акціонера : 4500 термінів, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / автори-упорядники І. К. Бондар, О. Г. Ягольник; заг. ред. М. В. Чечетов. – Київ : Корпорація, 2004. – 600 с.

42. Карпінський В. А. Податки : словник-довідник : навчальний посібник / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. – Київ, 2008. – 464 с.

43. Загородній А. Г. Податки, збори, обов’язкові платежі : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Вид. 2-ге, виправлене та доповнене. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка»; Інтелект-Захід, 2003. – 192 с.

44. Мала українсько-російська енциклопедія з податків / упорядник В. Жадько. – Київ : Павлушка, 2000. – 734 с.

45. Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби / автори-упорядники: М. О. Бондаренко та ін.; за ред. М. Я. Дем’яненка, П. В. Мельника. – Київ : ДІЯ, 2001. – 344 с.

46. Запольська З. Ф. Англо-німецько-французько-український словник термінів з оподаткування / З. Ф. Запольська, О. А. Радзевановська, С. І. Горобчук. – Ірпень : Національний університет ДПС України, 2008. – 196 с.

47. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів право-ділової сфери : навчальний посібник / А. В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316 с.

48. Юридична енциклопедія : В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відповід. ред) та ін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998.

49. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с.

50. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / упорядники : О. В. Богачова, К. С. Винокуров, Ю. І. Крусь, О. А. Менюк, С. А. Менюк; відповідальні редактори В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік. – Київ : Оріяни, 1999. – 502 с.

51. Буркацький Л. К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян : коментарі, позовні заяви, скарги : навчальний посібник / Л. К. Буркацький. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 287 с.

52. Словник-довідник педагогічних термінів для педагогічних, науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів Національної академії державної податкової служби України / укладачі : А. В. Цимбалюк, К. Г. Резніченко, Є. В. Козятинська, О. О. Бойко, Н. В. Параниця. – Ірпень : Національна академія ДПС України, 2005. – 46 с.

53. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А. В. Толстоухов, Л. А. Волкова, М. Г. Лустюк, Н. М. Білоус. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 256 с.

54. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2005. – 640 с.

 

Завантажити список довідкової літератури

Close