Контроль знань

Контроль знань

Контроль якості підвищення кваліфікації кадрів здійснюється на основі єдиних критеріїв і методів відповідно до законодавства у сфері освіти з урахуванням міжнародного стандарту.

Основним завданням контролю якості навчання кадрів у системі підвищення кваліфікації державних службовців є визначення рівня знань, навичок та вмінь слухачів і якості засвоєння ними навчального матеріалу, виховання почуття відповідальності за виконання службового обов’язку.

Моніторинг професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає вхідний, поточний та підсумковий контроль:

- вхідний контроль передбачає проведення анкетування з метою здійснення аналізу кількісного і якісного складу слухачів та тестування для виявлення рівня їх знань перед початком навчання;

- поточний контроль (рубіжний, модульний) здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання конкретного завдання, роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань слухачів визначаються програмою підвищення кваліфікації;

- підсумковий контроль (вихідне тестування, захист випускних робіт, анкетування)проводиться з метою оцінки результатів навчання слухачів шляхом використання банку засобів оцінювання.

Банк засобів оцінювання – сукупність контрольних заходів і засобів, що використовується для перевірки компетентностей, здобутих слухачами під час опанування програми підвищення кваліфікації.

До банку засобів оцінювання входить тестування; анкетування, захист випускних робіт, інтерв’ювання, співбесіда, колоквіум, залік, контрольні завдання, ситуаційні завдання, кейс-стаді, виступ, презентація, формування кластеру тощо.

Тестові завдання, тематика випускних робіт розробляються Українською школою урядування спільно з державними замовниками підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Рівень знань при вхідному та підсумковому тестуванні визначався за 100-бальною оціночною шкалою. Оцінювання проводиться відповідно до вимог Болонського процесу за Європейською кредитною трансферною системою та надалі трансформувався за чотирьохбальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і заносяться до журналу навчальних занять та до зведених відомостей.

Порядок тестування в Українській школі урядування регламентує Положення про систему комп’ютерного тестування державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації

Захист випускних робіт – форма контролю, яка має на меті виявити рівень та якість виконання слухачем індивідуальної роботи на етапі самостійного навчання. Процедура захисту передбачає стислий виклад прикладів практичної діяльності, головних проблем та пропозицій щодо методів їх вирішення, що можуть зацікавити інших слухачів. Виступи за обраними темами проводилися індивідуально та спільно представниками робочих груп слухачів з використанням технічних засобів навчання.

Критерії і норми оцінювання виступів на науково-практичній конференції (захисті випускних робіт) передбачені Методичними рекомендаціями щодо порядку написання та захисту випускних робіт.

Close