Методичне забезпечення навчального процесу

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

- професійні програми підвищення кваліфікації, робочі професійні програми;

- навчально-тематичні плани, розклади занять;

- навчальні, навчально-методичні і дидактичні посібники та методичні матеріали;

- інструктивно-методичні матеріали до лекційних, семінарських та практичних занять.

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є нормативним документом навчального закладу, побудована за модульним принципом та передбачає навчання за загальною, функціональною та галузевою складовими.

Робочі професійні програми підвищення кваліфікації фахівців за відповідним напрямом навчання розробляються Українською школою урядування на кожний навчальний рік з урахуванням змісту навчального матеріалу варіативних модулів Професійної програми, особливостей освітніх потреб слухачів, специфіки відповідної тематики державного замовника підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу відповідно до напряму навчання, у якому затверджується кількість і назви навчальних модулів, їх тематика, послідовність викладання тем модулю, норми навчального часу в академічних годинах, форми проведення занять, час на самостійну роботу, а також на форми поточного та підсумкового контролю. На основі навчально-тематичного плану формується розклад занять.

Навчальні, навчально-методичні і дидактичні посібники та методичні матеріали конкретизують зміст навчальних програм і є одним з найважливіших засобів навчання і організації самостійної роботи слухачів. Ці методичні матеріали використовуються слухачами щодо опанування змісту модулів, яки передбачені навчально-тематичним планом для самостійного вивчення, а також для підготовки та написання випускних робіт.

Інструктивно-методичні матеріали до лекційних, семінарських та практичних занять – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу, відповідно до тематичних планів навчальних дисциплін. Ці матеріали викладацький склад, перед початком навчального року, розробляє та подає на розгляд Методичної ради Української школи урядування, а саме:

• тексти лекцій;

• завдання на семінарські, практичні та інші види занять;

• плани проведення занять.

Перелік інших документів, потрібних для проведення різних видів занять, і їх зміст визначаються структурними підрозділами (кафедрами) Української школи урядування.

Close